Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ANWID S.C.

§ 1 Warunki wynajmu sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest zamówienie bądź spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią „Aneta Stanek Wynajem Urządzeń Budowlanych” zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.

3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.

4. Opłata za wynajem jest pobierana według taryfy: Godzinowej,Dobowej i Tygodniowej,

5. Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.

6. Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

7. Przy wynajmie w okresie przed niedzielą lub świętem i przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.

8. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu używania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.

9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia w momencie gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia, według aktualnych cen producenta za nowe urządzenie.

10. Po zakończeniu dzierżawy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot wynajmu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

11. Rachunki będą wystawiane na koniec miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

12. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, wiertła, tarcze i materiały ścierne,itp) ponosi Najemca.

§ 2 Warunki użytkowania.

1. Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem -określonym w instrukcji, i przepisami BHP.

2. W trakcie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie.

3. W trakcie wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części używanych, oraz uzupełnienie ich bądź wymianę.

4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu technicznego urządzenia.

5. Skutki uszkodzeń, awarii i strat wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia oraz zasad BHP pokrywa Najemca.

6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty tj. robocizna oraz części zamiennych.

7. Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący.

8. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych.

9. Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko za zgodą Wynajmującego.

10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:

uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

11. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z regulaminu.

§ 3 Płatności z tytułu najmu.

1. Stawka za Godzinę, Dobę,Tydzień określona jest w cenniku Wynajmującego. Za każdą dodatkową godzinę po przekroczeniu doby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 10-100 zł za godzinę.

2. W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którykolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony, w jakikolwiek sposób, strony postąpią przy zastosowaniu następującym zasad: zakup oryginalnych, nowych części od producenta; robocizny w wysokości 100PLN /RBG.

3. W przypadku gdy urządzenia określone w umowie najmu nie nadaje się do naprawy, lub zostało skradzione najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia, według aktualnych cen producenta za nowe urządzenie.

4. Brak informacji oraz brak zgody na przedłużenie czasu najmu w ciągu ostatniego dnia trwania Umowy najmu skutkuje doliczeniem 100 procent do dziennej kwoty najmu za każdy następny dzień przetrzymania sprzętu.

5. Zerwanie plomby zabezpieczającej skutkuje opłatą umowną 200 zł, w celu weryfikacji przez serwis o jakiejkolwiek ingerencji w sprzęt.

6. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy Najmu , Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy kaucji gwarancyjnej, której wysokość zostanie wskazana w umowie. Wysokość kaucji zostanie ustalona dla każdego sprzętu indywidualnie.W wyjątkowych przypadkach Baza Sprzętu zastrzega sobie prawo do podniesienia kwoty kaucji zwrotnej.Gdy wartość kaucji (bądź jej brak) jest niewystarczająca do pokrycia szkody,różnicę pokrywa najemca.

7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najmu. W przypadku gdy Najemca zalega wobec Wynajmującego z jakąkolwiek płatnością, kaucja zostanie zaliczona w poczet zobowiązań Najemcy. Wynajmujący ma prawo wyboru na które zobowiązanie czy też opłatę umowną wobec Najemcy zaliczona zostanie wpłacona kaucja.

8. Uzgodnione wcześniej wydanie i przyjęcie sprzętu poza godzinami otwarcia lub w dni wolne od pracy opłata 50 zł.

9. Pozostałe opłaty umowne: – Zdanie sprzętu nie wyczyszczonego 30 – 150 zł na pokrycie kosztów związanych z końcowym czyszczeniem wraz z utylizacją; – W razie stwierdzenia, że Przedmiot Najmu był eksploatowany z użyciem nieodpowiedniego płynu eksploatacyjnego: 100 – 1500 zł; – Zdanie niekompletnego sprzętu 50 procent stawki za najem danego sprzętu, dziennie aż do momentu uzupełnienia braków.Zdanie samochodu,maszyny bez uzupełnionego paliwa do stanu z jakim wynajmujący otrzymał pojazd maszynę opłata 100 zł + koszt paliwa.

§ 4 Zwrot sprzętu.

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, obowiązuje § 3.punkt 4 regulaminu.

2.Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu sprzętu i nie zwrócenie sprzętu w ciągu 24 godzin pomimo braku zgody przez wynajmującego na przedłużenie najmu od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie sprzętu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

3. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

4. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

5. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony WYNAJMUJĄCEGO, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, zniszczenia maszyny (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5 Zerwanie umowy wynajmu.

1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do zerwania umowy wynajmu, podczas braku możliwości weryfikacji tożsamości NAJEMCY, bądz podejrzenia oszustwa.

2. Zerwanie umowy następuje w przypadku: · samowolnego przedłużenia czasu użytkowania · braku rozliczenia za okres przekraczający 30 dni · używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki. Oddaniu przedmiotu wynajmu bez zgody Wynajmującego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawianiu. Użytkowaniu sprzętu przez Najemce pomimo jego uszkodzenia.

3. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokumentu jak i poszczególnych zamówień wymagają formy pisemnej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych postanowień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Najemca ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni,od daty zawarcia umowy.

2.W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy koszty opłat związane z płatnościami on-line ponosi Najemca.

§ 7 Formy Płatności

1.Najemca może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi i towary:

 Płatności online – BLIK, karta płatnicza,przelew elektroniczny realizowany poprzez zewnętrzny system płatności.

 Płatność kartą – w siedzibie firmy  za pośrednictwem terminala płatniczego.

 Płatność gotówką – w siedzibie firmy.

2.Kaucja zwrotna płatna gotówką podczas odbioru zamówionego sprzętu. Za dodatkową opłatą 1,4 procenta od wartości kaucji możliwa wpłata kaucji w siedzibie firmy kartą płatniczą poprzez terminal płatniczy.

§ 8 Polityka Prywatności (Rodo)

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach do potrzeb zawarcia umowy z firmą Aneta Stanek Wynajem Urządzeń Budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).